Huishoudelijk Reglement

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1.
– De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of Bestuur en/of Technische Commissie.
– Het dragen van tenniskleding en het juiste schoeisel op de tennisbanen is verplicht.

Artikel 2.
– De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven.
– Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór de vervaldatum van de desbetreffende factuur.

Artikel 3.
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs‑, kascommissie en T.C.‑vergadering zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Vergaderingen

Artikel 4.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5.
– Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd.
– Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
– Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6.
– Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door persoonlijke aanmelding.
– Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
– Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk twee dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7.
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8.
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 9.
– De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.
– Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
– Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
– De commissies ‑ met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten ‑ kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 10.
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 11.
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artikel 12.
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:

  1. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
  2. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
  3. het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijkse door de T.C. op te maken speelsterkte;
  4. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.

Besluitvorming

Artikel 13.
– Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
– Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 14.
– Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige‑ en blanco stemmen buiten beschouwing.
– Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
– Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 15.
– In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.
– Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
– Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 16.
– De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.
– Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs.
– De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
– Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 17.
– In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice‑voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice‑voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
– Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
– In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 18.
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 19.
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op 500 Euro.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 20.
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

  1. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;
  2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
  3. de bezittingen en schulden van de vereniging.

Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

Aanmeldingsformulier

Artikel 21.
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient tenminste te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en ‑datum.

Slotbepalingen

Artikel 22.
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement. Aan nieuw toegetreden leden wordt eenmalig één exemplaar van dit reglement en eventuele andere relevante reglementen verstrekt.

Artikel 23.
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op

———– 7 september 2001 ———–

Artikel 24. Bezoekers regeling
– De bezoekers regeling is van toepassing op niet-leden van TC Vollenhove die samen met een lid van TC Vollenhove komen tennissen. De bezoeker betaalt €5,00 per persoon per dagdeel. Het lid van TC Vollenhove zorgt voor de begeleiding, int het bedrag van €5,00 en zorgt ervoor dat dit bedrag naar de penningmeester gaat.
– Bezoekers registreren hun naam en adresgegevens op de lijst van bezoekers en huurders die hangt in de hal van de kantine.
– De afhangregeling is ook voor bezoekers van toepassing, waarbij de tennispas van de begeleider voor beiden geldt. Deze wordt gehangen op het daarvoor bestemde afhangbord. Daardoor zijn de rechten van een bezoeker gelijk gesteld aan die van een lid van TCV.
– Met een dagdeel wordt bedoeld: ’s morgens (van 8:00 tot 13:00), ’s middags (van 13:00 tot 18:00) of ’s avonds (van 18:00 tot 23:00).
– Gebruik van het tennispark van TCV door bezoekers is voor eigen risico.
– Voor inwoners van Vollenhove, St Jansklooster en het hoge land van Vollenhove geldt dat dezelfde persoon niet vaker dan drie maal per jaar gebruik kan maken van de bezoekers regeling.

Artikel 25. Verhuur regeling
– Niet-leden van TCV die met twee of meer personen willen tennissen, zonder begeleiding van een lid van TCV, kunnen een baan huren per dagdeel. Voor huur geldt een tarief van €15,00 per dagdeel voor twee of drie personen en een tarief van €20,00 per dagdeel voor vier personen. Een baanhuur pasje is verkrijgbaar bij Camping “Het Akkertien”, op de Voorst, Noordwal 3, 8325PP Vollenhove, 0527 – 241378. Huurders krijgen na aankoop van het baanhuur pasje en de afgifte van een kopie van een legitimatiebewijs sleutels van het hek en de deur van de hal van de kantine en betalen hiervoor een waarborgsom van € 12,00. Huurders leveren de sleutels van het tennispark van TCV binnen 24 uur na het verkrijgen van de sleutels weer in bij de camping. Voor alle duidelijkheid: de verhuur regeling geldt niet alleen voor campinggasten maar óók voor mensen uit Vollenhove en omstreken (bijvoorbeeld oud-leden). Camping “Het Akkertien” is een adres waar altijd iemand aanwezig is, vandaar deze constructie.
– Er kan slechts één baan tegelijk per dagdeel worden gehuurd. Dit om voldoende baanbeschikbaarheid voor de leden van TCV te waarborgen.
– Huurders registreren hun naam en adresgegevens op de lijst van bezoekers en huurders die hangt in de hal van de kantine.
– De afhangregeling is ook voor huurders van toepassing, waarbij de huurderspas in plaats van de tennispas wordt gehangen op het daarvoor bestemde afhangbord. Daardoor zijn de rechten van een huurder gelijk gesteld aan die van een lid van TCV.
– Met een dagdeel wordt bedoeld: ’s morgens (van 8:00 tot 13:00), ’s middags (van 13:00 tot 18:00) of ’s avonds (van 18:00 tot 23:00).
– Gebruik van het tennispark van TCV door huurders is voor eigen risico.
– Voor inwoners van Vollenhove, St Jansklooster en het hoge land van Vollenhove geldt dat dezelfde persoon niet vaker dan drie maal per jaar gebruik kan maken van de verhuurregeling.

Artikel 26. Introductie regeling
– Introducés zijn niet-leden van TCV en deze kunnen onder begeleiding van leden van TCV gebruik maken van het tennispark van TCV om zo kennis te maken met de sport en de faciliteiten van TCV.
– Introducés en leden waarmee introducés tennissen, registreren hun naam en adresgegevens op de lijst van bezoekers en introducés die hangt in de hal van de kantine.
– De afhangregeling is van toepassing waarbij de tennispas van het lid tevens de afhangpas is van de introducé (ook op de tossmomenten).
– Introducés mogen maximaal 2 keer tennissen op basis van deze regeling.
– De leden van TCV die de introducé begeleiden stellen de introducé op de hoogte van het baan- en het afhangreglement.
– Het lid van TCV, dat de introducé begeleidt, is verantwoordelijk voor een juiste toepassing van deze regeling door hem/haarzelf en de introducés.
– Gebruik van het tennispark van TCV door introducés is voor eigen risico.
– Voor vragen of opmerkingen kunnen leden en introducés zich wenden tot contactpersoon die vermeld staat op de lijst van bezoekers en introducés.
– De introductieregeling is niet van toepassing op oud-leden van de tennisclub.

Artikel 27. Lidmaatschap – aanmelden en opzeggen
Aanmelden lidmaatschap
Als nieuw lid gelieve men zich aan te melden bij de ledenadministrateur van de tennisclub, door middel van het invullen van een inschrijfformulier. Deze formulieren zijn te vinden op de website van TC Vollenhove, in de hal van de tenniskantine en bij de ledenadministrateur. Deze kunnen, ingevuld, worden ingeleverd samen met één pasfoto. Ook kan er gekozen worden om een digitale pasfoto te zenden naar de ledenadministrateur.Bij aanmelding krijgt een nieuw lid, tegen betaling van een borgsom van € 12,00, een sleutel van het hek van het tennispark. Die sleutel geeft tevens toegang tot de hal van het clubgebouw, met toiletten en schakelaar van de baanverlichting. Een aanvankelijk tijdelijke pas wordt later omgewisseld voor een officiële persoonlijke tennispas van de tennisbond. Voor de statuten en alle reglementen van Tennisclub Vollenhove kan de website worden geraadpleegd: www.tcvollenhove.nl.

Opzeggen lidmaatschap Het lidmaatschap bij Tennisclub Vollenhove wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met jaarlijks automatische verlenging op 1 januari. Het lidmaatschap loopt automatisch door indien deze niet uiterlijk 3 december (voorafgaand aan de volgende verlengdatum van 1 januari) wordt opgezegd. Dit kan alleen schriftelijk, per brief of e-mail bij de ledenadministratie. U ontvangt nog in december een schriftelijke bevestiging (per e-mail) van uw opzegging wanneer deze uiterlijk 3 december is ontvangen door Tennisclub Vollenhove. Als men een sleutel van het tennispark in bezit heeft dan dient deze te worden ingeleverd. De borgsom van de sleutel wordt dan terugbetaald.

Artikel 28. Regeling tijdelijk lidmaatschap voor competitiespelers
– Een competitieteam van TC Vollenhove kan compleet worden worden gemaakt door een speler van een andere tennisvereniging aan te trekken. Dan geldt een contributiebedrag van €20,00 + de bondsbijdrage voor het aanvragen van een TC Vollenhove KNLTB pasje (wat benodigd is bij de wedstrijden). Het tijdelijke competitie lid kan gebruik maken van het tennispark gedurende de competitieperiode, ook voor doordeweekse training. Het lidmaatschap vervalt bij de laatste competitiespeeldag.
– Deze regeling geldt per competitieperiode van circa 8 weken, m.a.w. wanneer gebruik wordt gemaakt van de regeling voor zowel voorjaars- als zomercompetitie dan moet het tijdelijk lidmaatschap twee keer worden voldaan. De regeling wordt van geval tot geval beoordeeld door het bestuur in samenspraak met de vereniging competitie leider (VCL).

Artikel 29. Winterabonnement
Voor de periode 1 november tot en met 31 maart is het mogelijk voor geïnteresseerden, ongeacht woongebied, een winter lidmaatschap aan te gaan. Speciaal bedoeld voor personen die iets naast een zomersport willen doen en tennissers van omliggende verenigingen waarvan de banen ’s winters zijn gesloten. De contributie van een winterabonnement bedraagt €40,00.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search